obchod portálu ejadran

Vítejte v našem e-shopu

Ochrana soukromí, cookies & GDPR

 

Zásady soukromí

 

Provozovatel e-shopu Ivo Heger, IČ 69994382 dbá na ochranu soukromí a osobních údajů, což považuje za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládám výhradně v souladu s platnými právními předpisy.

Zavazuji se učinit veškerá opatření, abych zamezili zneužití osobních údajů, které mi poskytujete. Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze v případech existence důvodu pro zpracování osobních údajů.

Abyste věděli, jak s Vašimi osobními údaji zacházím, přečtěte si prosím tyto zásady ochrany soukromí, v nichž zjistíte, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů řídíme.

Ivo Heger může mít postavení správce, společného správce či zpracovatele. Pokud spolek určuje účely a prostředky zpracování, je správcem osobních údajů. Bez ohledu na postavení spolku Vás tímto způsobem informujemi o tom, jak s Vašimi osobními údaji zacházím.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovávám v rozsahu nezbytném pro poskytnutí právní služby, kterou si s námi sjednáváte. Pokud vystupuji jako zpracovatel osobních údajů, platí, že osobní údaje nezpracovám na základě Vašeho souhlasu, ale pouze z důvodů nezbytných pro splnění právních povinností, které se na mě vztahují, popř. pro účely mých oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany. Tak činím s přihlédnutím k mým zákonným povinnostem.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Právním základem zpracování osobních údajů jsou zejména platné právní předpisy ČR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Z českých právních předpisů je to zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nezpracovávám zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to nebude výslovně dohodnuto ve smlouvě o poskytování právních služeb.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako provozovatel e-shopu mohu nebo musím osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců:

– účetním a daňovým poradcům;
– v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistné smlouvy;
– dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb plyne.

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Vaše osobní údaje uchovávám pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuji podle zákonných lhůt, které mi ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního důvodu, který mi umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. Mám nastavena přísná vnitřní pravidla, která opodstatňují zákonnost držení osobních údajů, přičemž osobní údaje nedržím déle, než jsem oprávněn.

COOKIES

Moje webové stránky využívají cookies třetích stran (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Tyto malé datové soubory se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu způsobu užívání těchto webových stránek jejími uživateli.

Cookies třetích stran používám pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů internetových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další stranou.

Informace o užívání našich stránek vygenerované souborem cookie (včetně vaší IP adresy) mohou být přeneseny a uložen na serverech třetích stran, které budou užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránek a vytváření zpráv o jejich aktivitě, určených pro jejich provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Tyto informace mohou být poskytnuty dalším osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takové osoby tyto informace zpracovávat třetí stranu. Třetí strana nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používání souborů cookies můžete odmítnout v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Všechny moderní prohlížeče umožňují změnit nastavení souborů cookies. Svá zařízení si můžete nastavit podle své potřeby. Více o cookies na se dozvíte např. na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Využíváme zejména následující cookies:

Google Analytics
Google AdWords
Facebook Pixel
Sklik

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovávám transparentně, zákonně a korektně. Každý má právo se na mě kdykoli obrátit, aby získal informace o zpracování svých osobních údajů.

Každý má právo požadovat přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů nebo jejich výmaz. Každý má dále právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Právo na přenositelnost údajů však nikomu nenáleží, neboť zpracování osobních údajů neprovádíme automatizovaně, to však nevylučuje předání osobních údajů a dalších dokumentů v elektronické podobě.

Každý má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedu, jsou nepřesné či neúplné, máte právo mě požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Každému náleží právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

Tyto Zásady soukromí budu v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáhám chránit Vaše osobní údaje, které jste mi dali k dispozici.